Systematiskt brandskyddsarbete.
    SBA


Den 1 Januari 2004 trädde den nya lagen och förordningen om skydd mot olyckor ikraft. Den nya lagstiftningen innebär en mer målstyrd reglering av området skydd mot olyckor. Ett nytt tillsynssystem som i större utsträckning betonar den enskildes ansvar ersätter brandsynen.
Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SBA) innebär att man har sitt SBA väl dokumenterat och kommunicerat med de som vistas i de egna lokalerna.För vissa byggnader eller anläggningar ska också en skriftlig redogörelse för branskyddet lämnas till kommunen.Vi gör en inventering av lokalerna och det brandskydd som finns idag, upprättar en komplett dokumentation som ligger till grund för det fortsatta brandskyddsarbetet.
Vi hjälper Er även med uppföljningar under året eller enligt den tidsintervall vi kommer överens om.